எங்களை பற்றி

gpypae;jy jpl;lk;

gpypae;jy jpl;lj;jpd; jdpj;Jtk; ahnjdpy; ,J mq;Fs;s FbapUg;ghsu; FO xd;why; me;jr; r%fj;jpy; njhlu;r;rpahfr; nra;ag;gl jiyaPLfspd; mbg;gilapy; jq;fpapUg;gJjhd;> vdNt nraw;ghlhdJ jpl;lkpLjiy Ke;jpapUf;fpwJ. ,jd; kw;nwhU Kf;fpaj;Jtk; vd;dntdpy; ,J r%fj;jpd; mbkl;lj;jpypUe;J vOe;J Njrpa mikg;Gld; ,ize;J nfhz;lNj xopa toik Nghd;w NkypUe;J fPo;tUk; mZFKiw my;y. gpypae;jy gFjpapy; kUj;Jtj;Jf;F mg;ghyhd guhkupg;gpd; g+u;j;jp nra;ag;glhj Njitia czu;e;j xj;j fUj;Jila> gy;Jiw rhu;e;j> gy jug;gl;l FbapUg;ghsu; FOthy; ,e;j r%fj; jpl;lkhdJ Kd;ndLf;fg;gl;lJ. ,e;j gpypae;jy jpl;lj;jpd; cupikahdJ gpypae;jy r%fj;jpd; midj;J gpupTfSf;Fk; ,Uf;fNtz;Lk; vd czu;fpNwhk;. vdNt vkJ gq;fspg;G JizahapUe;J Cf;Ftpg;gNjahFk;. vdNt vq;fs; mZFKiwahdJ ,g; gFjpapYs;s Vida r%ff; FOf;fspd; jlq;fisj; njhlu;e;J mtu;fspd; kUj;Jtj;Jf;F mg;ghyhd Nehahsu; guhkupg;G NjitfSf;F gpujpgypg;G toq;FtjhFk;. ,Jfhytiu nra;ag;gl;l gzpfspd; mbg;gilapy; ehk; ehd;F tifahd gq;Fjhuu;fis ,dq;fz;Ls;Nshk;.
  • fUiz$u; r%fk;
  • rkhspj;J nrayhw;Wk; guhkupg;ghsu;
  • gq;Fjhu Nehahsp;
  • mjpfhupfs;
 

fUiz$u; r%fk;

fUiz$u; r%fk; vd;w Nfhl;ghL vd;gJ Gjpajy;y mJ cyfshtpa ,af;fkhf gupzkpj;Js;sJ. Rfy r%f ,af;fq;fSk; NghyNt mJ r%fj;jpw;fhdJ r%fj;jhyhdJ r%fj;jpypUg;gJ. r%fj;jpYs;s tsq;fs; mjid ftdpg;gjw;F NghJkhdJ vd;gij mJ typAWj;JfpwJ. maytu;fs;> kj epWtdq;fs;> ghlrhiyfs;> ru;Nthja mupkh nuhl;Nlupad; Nghd;w Nrit toq;Fdu;fs;> tzpf r%fk;> tu;j;jf epWtdq;fs;> fpuhkpaf; FOf;fs;> Xa;T Cjpak; ngWNthu; rq;fq;fs;. tpisahl;L rq;fq;fs;> rpiwr;rhiy kw;Wk; kUj;Jt kidfs; Nghd;w ahTk; r%fj;jpy; mlq;Fk;. Nehahspapd; maytu;fSk; cwtpdu;fSk; ,ize;J tUtij vkJ gzpfs;pd; NghJ mDgtj;jpy; fz;Ls;Nshk;. fUizjhd; jpwTNfhy;. nkJnkJthf kuzpf;Fk; NehahspfSf;F mjpfkhd cstpay; uPjpahd MjuT NjitahFk;. cz;iikia kWjypf;Fk; fyhrhukhdJ NehahspfSf;Fk; kPjKd;s gpugQ;rj;jpw;Fk; ,ilNa ngUe;jilahf ,Ug;gij fz;lwpe;Js;Nshk;. tho;T KbTf;F tUk; jdpikahd ,Wjpj; jUzj;jpy; mjw;F mtrpahd czu;T uPjpahd Mjuit mspg;gJ fbdkhdJ.  

rkhspf;Fk; guhkupg;ghsu;

r%fj;jpy; guhkupg;ig toq;Fk; FLk;gj;jpdu; jd;dhu;t njhz;lu;fs;> kw;Wk; Muk;g guhkupg;ghsu; MfpNahu;fSk; Jd;gg;gLfpwhu;fs;. mtu;fSk; fUiz$u; r%fj;jpdhy; mf;fiw vLf;fg;gl Ntz;batu;fNs. gpypae;jy fUiz$u; r%fj;jpd; gpujhd Fwpf;NfhshtJ tho;f;ifapd; ,Wjpfhyj;jpy; tPl;L guhkupg;gpy; xj;jhir GuptjhFk;. Gpujhdkhf kuzkiltij fz;zpakhdjhfTk; rfpj;Jf;nfhs;sf; $bajhfTk; Nehahspf;F Mf;FtJld; ghuhkupg;ghsu;fSf;F guhkupg;gjpYs;s RikapypUe;Jk; rpukj;jpypUe;Jk; tpLtpg;gJkhFk;. kuzk; vd;gJ kUj;Jtj;Jf;F mg;ghyhd guhkupg;gpd; KbT my;y vd;gij cz;ik epytuj;jpy; Gupe;J nfhs;fpNwhk;. ifaW epiy njhlUk;. Tpl;Lr; nry;yg;gLgtu;fs; Nguoptpw;Fk; iftplg;gl;l epiyf;Fk; MshFfpd;wdu;. vdNt vq;fs; gzp njhlu Ntz;bajhf ,Uf;Fk;

gq;Fjhu Nehahsp

  ,J xg;gPl;lstpy; xU Gjpa mZFKiwahFk;. tho;T mr;RWj;jYf;fhd Nehahspfs; kuzj;jpw;fhd tupirapy; epw;gjhf jq;fisj; jhNk my;yJ kw;wtu;fshy; ghu;f;fg;gLfpwhu;fs;. Mdhy; ,J KOikahd fhl;rp my;y. kuzj;jpw;F Kd;G tho;T ,Uf;fpwJ. Gy thf;FWjpfis epiwNtw;w Ntz;batu;fshfTk; gy Jhuk; gazpf;f Ntz;batu;fshfTk; vd;w $w;W mtu;fSf;Fkhdjhf ,Uf;fpwJ. mtu;fs; jq;fs; guhkupg;gpy; gq;Fjhuu; MFkhW tYT+l;lg;gLtJld; <LghLilatu;fshfTk; Mtjw;F gapw;r;rp mspf;f KbAk;. rpy jUzq;fspy; NehahspfNs Vida NehahspfSf;Fk; Vd; guhkupg;ghsu;fSf;Fk; $l gapw;Wtpg;ghsu; Mfyhk;. gpypae;jytpy; ,e;jf; $W eilKiwahtjw;F NkYk; gzp Ntz;lg;gLfpwJ.  

mjpfhupfs;

kUj;Jtj;Jf;F mg;ghyhd guhkupg;G r%fj;jpw;F fpilf;fr; nra;tjpy; cs;Suhl;rp kd;w mjpfhu;fs;> mur kw;Wk; jdpahu; Jiw RfhjhuJiw epGzu;fs; re;Njfj;Jf;F ,lkpd;wp Kf;fpa ghj;jpuk; tfpf;fp;dwdu;. gpypae;jy fpisahdJ mtu;fSld; gbg;gbahf $l;L ,izfpwJ. Kbthf gpypae;jy fUiz$u; r%fj;jpd; nraw;ghLfshtd fUiz$u; r%fj;ij jpul;LtJ> rkhspf;Fk; guhkupg;ghsu;fSf;F tYT+l;LtJ> Nehahspfis jq;fs; guhkupg;gpy; gq;Fjhuhu; MFkhW tYT+l;LtJ. mjpfhupfSld; Nru;e;J ,aq;FtJ Mfpatw;wpy; ftdk; nrYj;JtjhFk;.
299/2 Swarnapaya Watta Road, Madapatha Road, Kolamunna, Piliyandala
E-mail: ccpiliyandala@gmail.com Phone: 0766686777